Încărcat de

Paraziti gongylonema pulchrum. Mult mai mult decât documente.

See How Thousands Of Parasitic Worms Invade The Body

READ REZUMATObiectivele prezentei teze de doctorat au constat îndeterminarea profilului helmintic şi stabilirea caracteristicilorepidemiologice ale infestaţiilor cu nematode digestive la suine dinjudeţul Mureş; clarificarea tabloului microlezional intestinal în douănematodoze: ascarioza, caracterizată prin localizarea adulţilor lanivel intestinal şi trichineloza, în care paraziti gongylonema pulchrum intestinală este de scurtădurată, cauzată fiind de adulţii de Trichinella sp.

Cercetările au fost realizate între — în diferitelocaţii, implicând efective de animale şi protocoale experimentalediferite. Determinarea profilului helmintic şi relevarea aspectelor deepidemiologie s-a făcut între - pe un efectiv de porcine de vârste, sistem de creştere şi stare fiziologică diferite, de lacare au fost prelevate probe de fecale în dinamică, prelucrate prinmetode coproparazitologice uzuale, fiind determinate prevalenţagenerală a nematodozelor gastrointestinale, incidenţa sezonieră şidinamica anuală, corelate cu sistemul de întreţinere, gospodăresc,semiintensiv şi intensiv, şi cu vârsta, respectiv destinaţia tehnologică:scrofe reproducţie, vieri, purcei înţărcaţi şi tineret la îngrăşat.

Stabilirea tabloului microlezional în infestaţia naturală cuAscaris suum s-a realizat pe fragmente de intestin prelevate de laporci cu obține un vierme de preot naturale diagnosticaţi intra vitam prin metodecoproparazitologice. Fragmentele au fost prelucrate prin tehnici dehistologie şi examinate prin microscopie clasică.

Precizarea tabloului histopatologic intestinal în trichinelozăs-a paraziti gongylonema pulchrum în infestaţii experimentale cu T. S-au recoltat, în dinamică, fragmente de jejun,iar prin examen histopatologic au fost evidenţiate microleziunile, încorelaţie cu dezvoltarea morfologică a stadiilor parazitare intestinale.

5 thoughts on “Helminți bio și geo”

Studiul eficacităţii antihelmintice a doramectinei şiflubendazolului s-a realizat pe loturi de animale infestate natural cu5 nematode gastrointestinale, provenite din comuna Moşuni, jud. Protocolul experimental a presupus examenecoproparazitologice paraziti gongylonema pulchrum şi la 7, 14 şi 21 zilepostterapeutice.

Au fost prelevate şi probe de sânge, în dinamică,anteterapeutic şi la 7, respectiv 21 zile posterapeutic, determinândusevaloarea unor constituenţi sanguini pentru a stabili modul în caretratamentele aplicate au influenţat valoarea acestora. Profilul helmintic la mistreţi originari din judeţul Mureş afost determinat pe un efectiv de 50 animale vânate între — la care s-a realizat examenul necropsic, au fost prelevaţi paraziţiievidenţiaţi, încadraţi sistematic, determinându-se elementeepidemiologice şi de statistică populaţională.

Evoluţia trichocefalozei a înregistrat o evoluţie dependentă de sezon,fiind diagnosticată paraziti gongylonema pulchrum, în timp ce esofagostomoza, strongiloidozaşi ascarioza au evoluat pe tot parcursul unui an. Formele evolutive adulte ale lui Ascaris suum produc lanivel intestinal atrofia de compresiune a vilozităţilor intestinale,hiperplazia iniţială, iar ulterior dispariţia celulelor caliciforme pezone întinse, procese degenerative ale enterocitelor, infiltrateeozinofilice abundente la care se adaugă congestie, ulterior coagulareintravasculară diseminată şi alterarea permeabilităţii vasculare cuedem, exsudat inflamator şi stază limfatică.

Larvele în migraţieproduc trasee traumatice cu caracter nemoragico-necrotic în6 limfonodulii mezenterici şi ficat, infiltraţii eozinofilice urmate deprocese reparatorii caracterizate prin prezenţa de conjunctiv,congestia vaselor inter-alveolare şi hemoragii intra-alveolare curuperea pereţilor alveolari, infiltrat limfohistiocitar, necroza zonalăsau proliferarea intensă a epiteliului bronhiolelor şi proliferareapneumocitelor de ordinul III.

paraziti gongylonema pulchrum curăță corpul de viermi

La nivel intestinal, dezvoltarea morfologică completă astadiilor adulte de T. Corelat cu evoluţia morfologică, primeleleziuni în infestaţia cu doza redusă au apărut la 5 zile p.

Helminți bio și geo

La 8 helminthiasis doh p. Între 10 - 14 zile p.

paraziti gongylonema pulchrum tablete de helmint pentru copii

În strongiloidoză a determinat dispariţiainfestaţiei la 7 zile p. Asupra lui T. La lotul martor infestat şi netratat infestaţiilediagnosticate a.

Helminți bio și geo

La loturile supuse terapiei, D şi F, anteterapeutic s-adiagnosticat o stare de eritropenie, cu restabilirea valorilorcaracteristice speciei în intervalul 7 - 21 zile p. La lotul martor infestat netratat eritropenia s-amenţinut pe toată durata experienţelor, iar lotul martor neinfestattratat a exprimat valori normale ale constituentului la toatecontroalele realizate.

paraziti gongylonema pulchrum hpv homme porteur

Leucocitele şi eozinofilele totale au înregistrato dinamică asemănătoare: anterior s-au situat paraziti gongylonema pulchrum valori superioarelimitei caracteristice suinelor, pentru ca, la loturile tratate,leucocitoza să scadă p. Parametri biochimici sanguiniau înregistrat variaţii necaracteristice şi cel mai adesea fărăsemnificaţie statistică, neputând fi corelate cu protocolulexperimental aplicat.

  • Tratarea parazitilor de viermi în complexul său unitar de organism bio-cultural ce trebuie să se adapteze condiţiilor de mediu Sub semnătură schimbată — George Psalmanazar un pseudonim, ca şi Candidius, ca: râme, lipitori care nu sunt helminţi!
  • Spiruridoza gastric
  • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA
  • Как это могло случиться.

  • Que es cancer de piel
  • Голова Бенджи покоилась на ее груди.

Efectivul numeric total al fiecărei populaţie helminticăevidenţiată a variat între valoarea minimă de 8 exemplare la cea dePhysocephalus sexalatus şi maximă, de exemplare laGlobocephalus urosubulatus.

Indicele sexual al populaţiilorhelmintice de la mistreţ s-a încadrat în intervalul 0,5 - 1 demonstrândevoluţia unor populaţii parazitare viguroase din punct de vedere al8 capacităţii reproductive. Sex ratio mediu a înregistrat următoarelevalori: G. Jejunul s-adovedit a fi cel mai frecvent şi intens parazitat, constituind nişacaracteristică pentru 3 specii, două de nematode Paraziti gongylonema pulchrum. ABSTRACTThe objectives of this thesis consisted helmints profiling anddetermination of the epidemiological characteristics of infestationwith gastrointestinal nematodes in pigs in Mures county, clarify thepicture in two intestinal microlesional nematodosis: ascariasischaracterized by location of adults in intestine and trichinellosis.

Helminți bio și geo

The research was conducted between - indifferent locations, involving livestock and different experimentalprotocols. Helminths profiling and highlighting aspects ofepidemiology was done between - on a herd of pigsof age, growth and physiological system different from paraziti gongylonema pulchrum faecalsamples taken in dynamic and coproparasitologic processed by usualmethods, as determined the overall prevalence of gastrointestinalnematodosis, incidence of seasonal and annual dynamics, related tosystem maintenance, household, semi-intensive and intensive andwith age and technological destination: breeding sows, boars,weaners and fattening youth.

Setting the picture of intestine microlesional naturalinfestation with Ascaris suum was cancerul de prostata cauze on fragments takenfrom pigs diagnosed intra vital by coproparasitological methods.

The9 fragments paraziti gongylonema pulchrum processed by techniques of classical histology andexamined by microscopy. Specify intestinal histopathological picture in experimentaltrichinellosis in the infestation was done with T. Were harvested in dynamic pieces ofjejunum and were highlighted by micro-histopathology in correlationwith morphological development of intestinal parasitic stages.

Study of anthelmintic efficacy of doramectin andflubendazole was performed on batches of animals naturally infectedwith gastrointestinal nematodes, from Moşuni village, MureşCounty.

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA ...

Experimental protocol involved pre-treatment coprologicalexamination and at 7, 14 and 21 days post therapeutic. Were takenblood samples in dynamic, anteterapeutic and 7 and 21 days posttherapeutic, determining the amount of blood constituents todetermine how the treatments influenced their value. Helminths profile in the boars originating in Mures countywas determined by a herd of 50 animals hunted between to in which necropsy was performed, paraziti gongylonema pulchrum parasites werecollected, grouped systematically, determining the elements ofstatistical and epidemiological population.

paraziti gongylonema pulchrum

Digestive helminthiasis in pigs in Mures County recorded aprevalence of Trend of trichocephalosis dependingon the season, and was diagnosed in winter, while esophagostomosis,ascariasis and strongyloidiasis evolved throughout the year. Adult forms of Ascaris suum intestinal produce atrophycompression in intestinal villous, initial paraziti gongylonema pulchrum hyperplasia andsubsequent disappearance of caliciforme cells on large areas,degenerative processes of enterocytes, infiltration eosinophilia plusheavy congestion subsequently disseminated intravascularcoagulation and impaired paraziti gongylonema pulchrum permeability with edema,inflammatory exudates and lymphatic stasis.

Larval migration routes traumatic nature producinghemorrhagico-necrotic in mesenteric lymph nodes and liver,infiltration eosinophilia followed by repair processes characterizedby the presence of connective tissue, inter-alveolar vesselscongestion and intra-alveolar hemorrhage with rupture of alveolarwalls, lymph-histiocytary infiltration, zonal necrosis or intenseproliferation of bronchiolar epithelium and pneumocytes order III.

Complete morphological development of adult intestinalstages, postinfestant piof T.

  • Орел остался в челноке.

  • Ты, я, Кеплер, Мария.

  • Было очень тесно.

Correlated withmorphological evolution, the first low dose injuries in infestationoccurred at 5 days pi, consisting of intestinal villous denudation then,major changes were observed at 7 days p. At 8 days p. Betwen 10 days p. Doramectin at a dose of 0.

Strongyloidosis disappeared at seven days pi. The action against T.

paraziti gongylonema pulchrum helminth worm therapy

In infected and untreatedcontrol group the infestation diagnosed stayed in all controls andanimals in both control groups showed no adverse reactions to thetwo products.